ưng thư vú

Tác dụng của Hạt lanh với ung thư vú

Tên bài báo: Flax and Breast Cancer: A Systematic Review Tác giả: Hoa Gillian, Heidi Fritz, Lynda G

Tác dụng của hạt lanh trong bệnh ung thư vú

Tên nghiên cứu: The Effect of Flaxseed in Breast Cancer: A Literature Review Tác giả: Ana Calado et al. Đăng tải